Organizace a průběh zápisu, kritéria přijímání

Organizace a průběh zápisu

Kritéria pro přijímání žáků do základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona

(třída pro žáky se závažnými vadami řeči )

Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dle vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona a písemný souhlas zákonného zástupce žáka.

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025

Třída pro žáky se závažnými vadami řeči: 10 žáků

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, budou uchazeči vybíráni losem (termín a podmínky losování z důvodu případného převisu uchazečů bude oznámen na webových stránkách školy dne 17. 4. 2024).

 

Průběh zápisu

Formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Rozhovor a činnosti se zapisovaným dítětem zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies