Školní metodik prevence

Školní metodici prevence: Mgr. Jana Redlová, Mgr. Gabriela Pakši
Telefony: 313 112 537, 313 112 534
E-maily: jana.redlova@zsrako.cz, gabriela.paksi@zsrako.cz
Konzultační hodiny: středa 11.00–12.00. Dále dle předchozí domluvy.

Činnost metodika prevence zahrnuje tyto oblasti:

 • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 • Realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů (SPJ)
 • Kontaktování odborného pracoviště při akutním výskytu SPJ
 • Spolupráce s třídními učiteli při výskytu SPJ ve třídě
 • Zjišťování a předávání informací z oblasti SPJ ostatním pedagogickým pracovníkům
 • Koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti SPJ
 • Vedení záznamů dokumentujících činnost školního metodika prevence


Další dokumenty a odkazy:

 • Minimální preventivní program školy
 • Kontakty a adresy na organizace, které se zabývají prevencí, krizové linky
 • Strategie protidrogové politiky Středočeského kraje 2005–2009
 • Krizový plán školy
 • Co jsou to sociálně patologické jevy (SPJ)

 

 
Kontakty a adresy na organizace, které se zabývají prevencí, krizové linky


LINKA BEZPEČÍ – 116 111
řeší školní problémy, šikanu, rasové problémy a týrání
VZKAZ DOMŮ – PRO DĚTI NA ÚTĚKU – 800 111 113
RODIČOVSKÁ LINKA – 840 111 234
řeší vztahy mezi rodiči a dětmi, linka právní pomoci
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (Praha) – 2 4148 4149
RŮŽOVÁ LINKA BEZPEČÍ – 27 27 36 263
řeší problémy v rodině a ve škole (vzhled, alkohol, drogy a kruté tresty)
KRIZOVÁ LINKA ANABEL – 848 200 210, ZDARMA
řeší problémy s poruchou příjmu vody, potravy, anorexii, bulimii, rady pro nemocné i jejich rodinu.

 

Co jsou to sociálně patologické jevy (SPJ) 


Mezi sociálně patologické jevy, se kterými se můžeme setkat v prostředí školy, patří:

 • záškoláctví
 • násilí a šikanování
 • kriminalita, delikvence, vandalismus a další formy násilného chování
 • užívání návykových látek (včetně alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • ohrožování mravnosti a mravní výchovy mládeže
 • netolismus (virtuální drogy)
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • týrání a zneužívání dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí


Zneužívání návykových látek a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí navštěvujících základní školu.
Proto je důležité zahájit primární prevenci (předcházení vzniku těchto jevů) právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen prevence) v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence
 • virtuálních drog (počítače, televize a video)
 • patologického hráčství (gambling)
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies