Projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Projekt Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I:

Šablony ZŠ a MŠ J. A. K.( CZ.02.02.XX/00/22_002/0005967)

Rozpočet projektu: 1 320 875 Kč

Termín realizace: 1. 7. 2023 - 31. 12. 2025


V rámci projektu budou realizovány aktivity podporující inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, dojde k umožnění profesního rozvoje pracovníků ve škole pomocí dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání a pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I:

Šablony SŠ ( CZ.02.02.XX/00/22_003/0003936)

Rozpočet projektu: 404 100 Kč

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025


V rámci projektu budou realizovány aktivity podporující inovativní vzdělávání žáků v SŠ, dojde k umožnění profesního rozvoje pracovníků ve škole pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Leták s informacemi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Škola se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III:

Šablony III– 47019727 (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020967)

Rozpočet projektu: 669 273 Kč

Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023

(Číslo výzvy: 02_20_080 Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP)


V rámci projektu budou realizovány projektové dny ve škole i mimo školu, dojde k umožnění profesního rozvoje pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

  

Projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II:

Šablony II – 47019727 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012602) 

Rozpočet projektu: 1 177 816 Kč

Termín realizace: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021


V rámci projektu dojde k umožnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, budou realizovány projektové dny ve škole i mimo školu a bude podpořeno využití ICT ve vzdělávání nejen v základní škola a mateřské škole, ale také ve školní družině.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

 

 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  

číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

 

 

1. Granty EU

A. Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 2. – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji:

1. Školní informační centrum EVVO
Rozpočet projektu: 1 555 000 Kč
V rámci projektu vzniklo školní informační centrum. Součástí činnosti centra byla i tvorba nových výukových materiálů, které zefektivni výuku. Budou více motivovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zaměří se na individuální přístup k nim.
Aktivity projektu: proškolení pedagogických pracovníků v oblasti enviromentální výchovy, tvorba nových výukových materiálů, ověření nově vytvořených výukových materiálů na zážitkových kurzech pro žáky.

2. Komplexní přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Rozpočet projektu: 1 600 000 Kč
Projekt se zaměřil na zvýšení schopnosti rozvoje žáků po stránce sociální, fyzické a pracovní. V projektu byl kladen důraz na individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich intenzivní předprofesní přípravu.
Aktivity projektu: specializační kurzy pro pedagogické pracovníky.
Tvorba speciálních metodik pro žáky s fyzickým a mentálním handicapem. Pilotní ověřování metodik na zážitkových a terapeutických pobytových kurzech pro žáky.

3. Rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti zdravotní tělesné výchovy a tělesné výchovy
Rozpočet projektu: 2 000 000 Kč
Projekt se zaměřil na rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti zdravotní tělesné výchovy a tělesné výchovy.
Aktivity projektu: specializační kurzy pro pedagogické pracovníky, tvorba metodik pro učitele TV a ZTV ve spec. školství, pilotní ověřování speciálních metodik v praxi – na výukových kurzech pro žáky, včetně pořízení potřebného vybavení pro sporty žáků s tělesným a mentálním handicapem.
Finanční prostředky těchto projektů (Školní a poradenské centrum EVVO pro učitele a žáky, Komplexní přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a Rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti zdravotní tělesné výchovy a tělesné výchovy) ve výši 5 155 000 Kč umožnily vybavení školy dalšími kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, sportovním vybavením. Dále byly využity k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbě metodik pro žáky se SVP a k uskutečňování pobytových kurzů pro děti a žáky školy.
Projekty byly úspěšně ukončeny v březnu 2012.

Na tyto projekty navazoval projekt
4. Rozšíření EVVO centra (s rozpočtem 2 478 052 Kč).
Finanční prostředky projektu umožnily realizovat tyto aktivity:
1. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků – bylo proškoleno 38 pedagogů.
2. Tvorba environmentálních metodik – v rámci této aktivity došlo k vytvoření deset inovativních produktů.
3. Zážitkové environmentální kurzy pro žáky – bylo podpořeno 494 dětí a žáků školy.
4. Vznik a činnost dvou odborných učeben EVVO – došlo k rozšíření činnosti stávajícího školního informačního EVVO centra.

Období realizace 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014

B. Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách:

5. Zlepšení podmínek
6. EU peníze školám
Díky těmto projektům mohla škola disponovat částkou 1 202 752 Kč. Finanční prostředky těchto projektů byly využívány k zajištění činnosti speciálního pedagoga, k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, k individualizaci výuky anglického jazyka, k inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a k inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

C. Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách:

7. Individualizace výuky s třemi klíčovými aktivitami:
1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol – v rámci této aktivity byli žáci děleni do méně početných skupin při výuce českého jazyka a literatury,
2. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií – v rámci této aktivity byli žáci děleni do méně početných skupin při výuce výpočetní techniky,
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku anglického jazyka – dva pedagogičtí pracovníci absolvovali roční jazykový kurz a jeden pedagog absolvoval intenzivní dvoutýdenní jazykový kurz v zahraničí.
Rozpočet projektu činil 320 261 Kč, období realizace 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

D. Projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání

8. Cesty ke vzdělávání
Rozpočet projektu: 515 423 Kč
Finanční prostředky projektu umožnily realizovat tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – dvě šablony.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele – pět šablon.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí – dvě šablony
Období realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

9. Rozvoj technických dovedností
Rozpočet projektu: 307 434 Kč
Aktivity projektu:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
dovedností žáků základní školy.
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu
Období realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

E. Partneři v projektech

Škola se stala partnerem projektu OP VK Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (příjemce – www.scio.cz, s. r. o.). Díky tomuto projektu mohlo být 12 pedagogů základní školy proškoleno v oblasti ICT, škola mohla pořídit 12 kusů tabletů.
Pedagogické pracovnice mateřské školy se zapojily do projektu Techmania – Nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ (příjemce – Techmania Science Center, o. p. s.). V rámci tohoto projektu měly také možnost zúčastnit se DVP, dále získaly didaktické pomůcky pro předškolní zařízení.

2. Ostatní projekty

Školní rok 2015/2016 

Vyhlašovatel programu (projektu)

Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu

Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje

Průběh realizace, čerpané finanční prostředky

Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen)

Město Rakovník

Známe se – pobytový kurz zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů

Schválená finanční podpora:

15 000 Kč

21. 9. – 25. 9. 2015

Kurz přispěl k rozvoji kladných přátelských vztahů, vnímání vlastního jednán a uvědomování si možných rizik návykových látek.

Město Rakovník

Spolu je nám dobře – pobytový ekologický výukový kurz

Schválená finanční podpora:

4 400 Kč

1. 10. – 3. 10. 2015

Žáci byli ubytování v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno- -Čabárna, účastnili se programů střediska. Kurz byl pro všechny přínosný.

Školní rok 2016/2017

Vyhlašovatel programu (projektu)

Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu

Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje

Průběh realizace, čerpané finanční prostředky

Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen)

Město Rakovník

Pobytový ekologický výukový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ptačí putování v Centru ekologické výchovy – Naučném středisku ekologické výchovy

Kladno-Čabárna

Schválená finanční podpora:

13 235 Kč

21. 9. – 23. 9. 2016

Kurz přispěl k vedení žáků k šetrnému chování k přírodě, k uvědomování si toho, že svým chováním

ovlivňují vlastní zdraví a životní prostředí, zahrnoval seznámení s pracemi záchranné stanice, obsahoval aktivity zaměřené na rozvoj přátelských vztahů mezi žáky různého věku

 

Město Rakovník

Pobytový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Poznejme se lépe, zaměřený na prevenci nežádoucího chování a podporu vzájemných vztahů, odpovědnost za své chování

Schválená finanční podpora:

15 000 Kč

4.–9. 12. 2016

Kurz byl zaměřen na rozvoj kladných přátelských vztahů, uvědomění si nebezpečí spojené s užíváním návykových látek a na základy zdravovědy a první pomoci. Cílem bylo motivovat žáky k pohybovým aktivitám, které kvalitně vyplní jejich volný čas.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies