O škole

Vize školy:


Naše škola je pro všechny své žáky bezpečným prostředím, ve kterém jsou respektovány a v průběhu vzdělávání zohledňovány individuální potřeby a možnosti žáků vyplývající z jejich handicapu. Během vzdělávání činnostního a praktického charakteru jsou uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce a žákům je poskytována taková míra podpůrných opatření, s jejíž pomocí mohou dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem.


Mise školy:


Škola poskytuje předškolní, základní a střední vzdělávání v souladu se školským zákonem. Důraz klademe na zabezpečení speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme se všemi partnery, kteří nám pomáhají připravit naše žáky pro život ve společnosti. Žákům se snažíme být dobrým vzorem a příkladem jim jdeme zejména v oblasti vzdělávání. Naši práci chápeme jako veřejnou službu.


Strategický cíl:


Každý náš žák získá vědomosti a dovednosti dané učebními nebo individuálními plány. Po ukončení vzdělávání v naší škole se v maximální míře zapojuje do života společnosti.


SOUČÁSTI ŠKOLY

Mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 564/2004 Sb.

  • Mateřská škola logopedická (škola pro děti se závažnými vadami řeči)
  • Mateřská škola speciální (škola pro děti se souběžným postižením více vadami)

Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 564/2004 Sb.

  • Základní škola logopedická (škola pro žáky se závažnými vadami řeči)
  • Základní škola praktická (škola pro žáky s mentálním postižením)

Základní škola speciální

Střední škola

  • Praktická škola jednoletá
  • Praktická škola dvouletá

Školní družina

Speciálně pedagogické centrum

 

Všechny součásti školy jsou umístěny v jednom areálu, který svými výbornými materiálně technickými podmínkami umožňuje kvalitní péči o děti s nejrůznějšími typy postižení – budova byla vyhodnocena jako Stavba roku 2003. Jednotlivé pavilony areálu jsou propojeny, čímž je usnadněna návaznost péče a spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy.


Materiálně technické podmínky školy:


Škola má k dispozici: (odkazy na fotografie učeben)
Areál školy
14 kmenových tříd
Jídelnu
Učebnu pro výuku základů výpočetní techniky
Učebnu pro výuku výtvarné výchovy
Univerzální učebnu, nejčastěji využívanou pro výuku chemie, fyziky a hudební výchovy
Místnost pro práci školní družiny
Tělocvičnu
Rehabilitační tělocvičnu
Rehabilitační bazén s posuvným dnem a protiproudem
Saunu
Cvičný byt a cvičnou kuchyň
Krejčovskou dílnu
Školní dílny
Keramickou dílnu
Snoezelen (místnost pro multisenzoriální stimulaci)
Školní zahradu a hřiště


Multisensoriální koncept Snoezelen – metoda uvolnění respektující potřeby, volbu a rytmus člověka. Pro tuto metodu byla speciálně upravena místnost do vejčitého tvaru s vodním lůžkem. Zde je možné využít světelnou terapii, muzikoterapii, fyzioterapii a do určité míry i aromaterapii.
Metoda Snoezelen ve své podstatě vychází z předpokladu, že naše smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám místa, kde se cítí příjemně. Lidem s postižením je nutné takováto místa vytvořit. Pak je možné velmi selektivně oslovit jejich smysly. Zároveň je jim poskytnut prostor pro jejich spontánní reakce.
Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací. Ve svém důsledku metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť.
Spojení Snoezelen vzniklo ze dvou holandských slov Snuffelen (čichat nebo větřit) a Doezelen (dřímat nebo klimbat).
Při praktikování arteterapie ve snoezelelnu využíváme atmosféru vytvořenou zvuky, prostorem a světly různých barev a tu se pak žáci snaží přenést na papír. Protože v našem snoezelenu je také zabudován DVD přehrávač, je možné nejprve zhlédnout dokumentární film či ukázku na plátně a poté nebo v průběhu přenášet své pocity na papír. Pro dokreslení atmosféry je možné využívat ve snoezelenu také aromaterapii. Při znalosti účinků čistých esenciálních olejů můžeme použít například levanduli na uklidnění či rozmarýn na povzbuzení smyslů.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies