Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Pavlína Špimrová
Kabinet číslo 327
Telefon: 313 112 543
E-mail: pavlina.spimrova@zsrako.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí od 11.50 do 12.35 hod. Dále dle předchozí domluvy.

Činnost výchovného poradce zahrnuje tyto oblasti:

 • Oblast kariérového poradenství
  Metodická pomoc pedagogům v oblasti kariérového poradenství
 • Řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků
 • Koordinace spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se zdravotním postižením
 • Volba povolání
 • Předprofesní příprava
 • Termíny přijímacích zkoušek (přijímací řízení na střední školy)
 • Umístění vycházejících žáků


Výchovný poradce velmi úzce spolupracuje s třídními učiteli, metodikem prevence, SPC a s vedením školy.


Oblast kariérového poradenství


V oblasti kariérového poradenství poskytuje výchovný poradce žákům a jejich rodičům individuální i skupinové konzultace. Do školy jsou zváni zástupci některých odborných učilišť a středních škol, které jsou pro naše žáky vhodné. Výchovný poradce také zprostředkovává exkurze žáků do vybraných škol. Žáci 8. a 9. ročníků navštěvují Burzu středních škol, pořádanou Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Rakovníku, účastní se také skupinové konzultace v tomto informačním a poradenském středisku.
V rámci hodin PV navštěvují děvčata 8. a 9. ročníku květinářství a krejčovství, chlapci truhlářskou dílnu.
Chlapci 9. ročníků chodí v rámci hodin pracovního vyučování na výrobní praxi do dílen ISŠT Rakovník. Mají tak možnost ještě více rozvíjet své znalosti a dovednosti při zpracování technických materiálů a také poznat obory, které si mohou zvolit jako předmět dalšího studia a profesního uplatnění.
Do školy byli pozvání zástupci některých odborných učilišť a středních škol, které jsou pro naše žáky vhodné – OU Liteň, ISŠ Jesenice, SOU zemědělské Kralovice, SOU lesnické Křivoklát, SŠ stavební Louny. Také byly zprostředkovány exkurze žáků do vybraných škol – ISŠ Jesenice, ISŠT Rakovník.


Koordinace spolupráce s orgány státní správy a samosprávy nahoru


Škola spolupracuje s:

 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže při MÚ v Rakovníku
  Policie ČR
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rakovníku
 • Diagnostický ústav, Dětský domov se školou, Dětský domov, Středisko výchovné péče, Základní škola a školní jídelna, Tomanova 1361, 274 01 Slaný
 • Dům dětí a mládeže v Rakovníku
 • Občanské sdružení NEDROG
 • Integrovaná střední škola technická Rakovník
 • Střední zemědělská škola Rakovník


Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se zdravotním postižením


Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se zdravotním postižením, je výuka upravena individuálním vzdělávacím plánem, který vychází z příslušného vzdělávacího programu, ale ještě více umožňuje respektovat při výuce individuální potřeby dítěte.
Plnění individuálního vzdělávacího plánu je pravidelně vyhodnocováno a jeho obsah je průběžně přizpůsobován schopnostem žáků.


Volba povolání

Při výběru budoucího povolání může pomoci:

 • výchovný poradce školy – Mgr. Pavlína Špimrová
 • IPS pro volbu povolání Úřadu práce v Rakovníku


Pomoci mohou také následující internetové adresy:


Při výběru budoucího povolání měj na mysli:

 1. Tvůj prospěch musí být v souladu s požadavky vybrané školy.
 2. Na přihlášku na střední školu se uvádí vysvědčení osmého ročníku (pololetní i závěrečné) a pololetní vysvědčení devátého ročníku.
 3. Snížená známka z chování může tvé plány znemožnit.
 4. PORADIT TI MŮŽE KAŽDÝ, VYBRAT SI MUSÍŠ SÁM.
 5. Vysoké cíle vyžadují náročnější přípravu a větší úsilí.


Předprofesní příprava


Školní poradenský program k volbě povolání naší školy postihuje tři základní tematické oblasti:

 1. školní rozvoj žáků – naučit žáky učit se – podpora školní úspěšnosti žáků a efektivity učení. Žáci by měli být schopni osvojit si takové školní postoje, znalosti a dovednosti, které jim usnadní učení ve škole i v dalším životě. Týká se to především oblasti sebepojetí žáka, jeho studijních dovedností, dovedností dosáhnout školního úspěchu.
 2. kariérový rozvoj žáků – naučit žáky pracovat – rozvoj profesních zájmů, plánování a profesionální orientace žáků, rozvoj pracovních dovedností žáků. Žáci by měli odhadnout vlastní možnosti uplatnění na trhu práce.
 3. osobnostní a sociální rozvoj žáků – naučit žáky spolu žít – pochopení sebe sama a ostatních spolužáků, rozvoj interpersonálních vztahů ve třídě, rozvoj školního klimatu a školní atmosféry, která respektuje odlišné individuální podmínky u všech žáků.


Ke splnění těchto cílů koordinuje výchovný poradce tyto činnosti:

 1. skupinové aktivity
 2. práce s jednotlivými žáky


Mimo tyto uvedené činnosti je na škole realizována také výchova k volbě povolání. Není zařazena ve školním vzdělávacím programu jako samostatný předmět, ale její obsahová témata jsou začleněna do jednotlivých povinných a volitelných předmětů. Největší prostor je pro tato témata vyčleněn v 7.–9. ročnících.


Organizační a časový harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018 nahoru


Organizační a časový harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies