Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Název subjektu: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
Adresa: Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
E-mail: zsrako@zsrako.cz
WWW: www.zsrako.cz
IZO: 600 022 188
IČ: 47019727
Právní forma: Příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina je k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

 1. Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy.
 2. Příspěvková organizace sdružuje:
  • Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
  • Základní škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 44 a § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.

  • Mateřská škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 33 a § 16 odst. 9  zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.

  • Školní družina – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.

  • Speciálně pedagogické centrum – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 116 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 

Statutární orgán:
Mgr. Ludvík VOŽEH, ředitel školy, jmenovaný Radou Středočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitel vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. Při své činnosti se ředitel řídí zákony, dalšími právními předpisy a dále směrnicemi a pokyny Středočeského kraje.
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Šárka KONOPÁSKOVÁ, zástupce ředitele školy
Zřizovatel: Středočeský kraj, IČ: 70891095

Součásti školy a jejich IZO:
Střední škola 181 015 707
Základní škola 102 602 433
Mateřská škola 102 638 381
Školní družina 110 002 032
Speciálně pedagogické centrum 110 002 024

Informace se poskytují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zřizovací listina a Organizační řád jsou k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin.
Výroční zpráva je k nahlédnutí v sekretariátu školy.
Postup pro poskytování informací, podávání žádostí nebo stížností, předložení návrhů, podnětů či jiné dožádání, je uveden ve Směrnici ředitele školy pro poskytování informací a Směrnici ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů.

Žádosti o poskytnutí informací, stížnosti, oznámení a podněty se přijímají:
osobně v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin. Asistentka ředitele Jana Zaspalová, telefon 313 112 511
poštou na adresu Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, p. o., Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
e-mailem na adresu zsrako@zsrako.cz
Informace poskytuje, stížnosti, oznámení a podněty vyřizuje:
Mgr. Šárka KONOPÁSKOVÁ, zástupce ředitele školy, a Mgr. Ludvík VOŽEH, ředitel školy
Opravný prostředek proti rozhodnutí:
Odvolání je přípustné proti rozhodnutím ředitele školy vymezených ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon). Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy.

Podmínky a principy činnosti se řídí dále uvedenými právními předpisy.

 • Přehled nejdůležitějších předpisů pro práci školy:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
  • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků  


Vše v aktuálních zněních. Tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je součástí Směrnici ředitele školy pro poskytování informací.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies