Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

 

Podmínky pro přijetí do střední školy - praktické školy dvouleté, obor vzdělání 78-62-C/02:

 

Škola je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

 

Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění: 

  1. Splnění povinné školní docházky (Pokud nebyl do doby přihlášky vydán doklad o splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč tento doklad nejpozději v den, kdy se stane žákem školy).
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – formulář zde
  3. Doporučení/Doporučující posouzení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
  4. Školní přijímací zkouška v rámci obsahu a rozsahu učiva RVP ZŠS (teoretická a praktická část), maximální možný počet bodů 20, podmínkou pro přijetí je získání alespoň 10 bodů, z toho minimálně 5 bodů v praktické části.                                                                                                                            Budou stanoveny 2 termíny v období od 15. března do 23. dubna 2024, které budou nejpozději 14 dnů před konáním prvního z nich zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole (u vchodových dveří) a na webových stránkách školy www.zsrako.cz.

  

Pořadí uchazečů bude určeno dle získaných bodů ve školní přijímací zkoušce, a to od nejvyššího dosaženého počtu k nejnižšímu.

 

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, a budou na stejném pořadí, budou uchazeči vybíráni losem (termín a podmínky losování z důvodu případného převisu uchazečů bude oznámen na webových stránkách školy dne 15. 5. 2025)

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 jsou 2 žáci.

 

Do praktické školy jednoleté, obor vzdělání 78-62-C/01, nebudou pro školní rok 2024/2025 přijímáni žádní žáci.

 

Kritéria přijímacího řízení zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies