Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Termín podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení: od 1. do 20. února 2024

Přihláška se podává třemi způsoby:

  1. a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  2. b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  3. c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě)

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole zde

Informace o způsobech podání přihlášek najdete zde.

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (u vchodových dveří školy) a v informačním systému o přijímacím řízení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání zde

Informace MŠMT k přijímání do středního vzdělávání zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies