Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v termínu od 3. května do 7. května 2021.  Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, musíme nastavit organizaci zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

19.4.2021 08:19 / Šárka Konopásková

Zákonný zástupce může postupovat těmito způsoby:

1. domluví si telefonicky na telefonním čísle 313 112 513 termín zápisu dítěte

V tomto případě se zákonný zástupce dostaví s občanským průkazem a s rodným listem dítěte v domluveném termínu do školy. Žádost o přijetí si nemusí tisknout, vyplní ji ve škole.

2. zvolí formu distančního zápisu

Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, přiloží prostou kopii rodného listu (popř. sken) a  Doporučení školského poradenského zařízení (doporučení může být dodáno dodatečně). Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy - ID schránky: 8e2xcsw,

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: sarkon@zsrako.cz,

c) poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník (rozhodující je datum podání na poštu),

d) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se nejprve telefonicky domluvit na tel. čísle 313 112 513 - je nutné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci je vhodné nejprve praktického lékaře předem telefonicky kontaktovat a objednat si termín návštěvy. 

 

Své dítě můžete zapsat do:

Mateřské školy logopedické

Žádost o přijetí do MŠ logopedické

 

Mateřské školy speciální

Žádost o přijetí do MŠ speciální

 

Průvodce mateřskou školou pro rodiče nových dětí - zde