Zimní pobytový kurz 2019

Zimní pobytový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl na Klínovci v Krušných horách, a to od 16. 12. do 20. 12. 2019.

Kurz se zaměřením na prevenci nežádoucího chování byl opět spojen s lyžařským a snowboardovým výcvikem.

Letošní téma projektu bylo „Láska jako prevence“.

 

6.1.2020 10:12 / Pavlína Špimrová

Zimní pobytový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl na Klínovci v Krušných horách, a to od 16. 12. do 20. 12. 2019.

Kurz se zaměřením na prevenci nežádoucího chování byl opět spojen s lyžařským a snowboardovým výcvikem.

Letošní téma projektu bylo „Láska jako prevence“.

Cílem projektu bylo seznámit žáky školy se správnými postupy, které zabraňují vzniku nežádoucí chování, podporovat vzájemné kladné vztahy, vést je k vzájemné toleranci, vstřícnosti, ale také k odpovědnosti za své chování.

Nechyběly modelové situace, jak naučit děti správně reagovat na případná rizika, vždy dle aktuálních možností jejich mentálního potenciálu. Žáci si procvičili základy první pomoci, byli seznámeni s možným nebezpečím užívání návykových látek, vč. onemocnění.

Žáci byli díky výuce na lyžích či snowboardu podpořeni ve smysluplném využívání volného času. Tyto pohybové aktivity je mohou motivovat k následné zájmové činnosti, a tím k eliminaci rizik, plynoucích z nadbytku volného času.

Zimního pobytu se zúčastnilo celkem 29 žáků z 1. i 2. stupně ZŠ. Celý kurz byl po organizační i výchovně vzdělávací stránce zabezpečován pedagogy naší školy, kteří mají zkušenosti jak s organizováním kurzů pro děti a mládež, tak jejich vedením a instruktorskou činností při výuce lyží a snowboardu.

Zimní pobytový kurz se mohl uskutečnit díky finanční podpoře města Rakovník, za což děkujeme.